CENA VÝUKY
...

CENA VÝUKY 2020/2021

Platby přijímáme pouze převodem/vkladem na účet. 

Cena výuky se odvíjí od délky lekcí (60/90 min) a frekvence docházky. 

Délka lekce je v každém ročníku pevně daná, frekvence docházky je částečně volitelná.

Pokyn k platbě dostane žák na základě vyplnění Přihlášky do ročníku (Evidenčního listu). 

V rámci školného jsme jedna z mála (ne-li dnes již jediná) umělecká škola, která žákům a rodičům poskytuje vše následující:

1) informaci, kolik výukových hodin v rámci daného celoročního studia (září-červen) žákovi garantuje a jaká je cena 1 lekce, ze které vychází při výpočtu celkové roční částky. 

2) umožňuje platbu pouze poměrné částky v případě, že je žák do školy přihlášen později, již v rozběhnutém školním roce. Poměrná část se vždy počítá na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce.  

3) vrací poměrnou část, pokud žák ze zdravotních důvodů musí ukončit docházku předčasně a definitivně. Ukončení se podává prostřednictvím formuláře zde - poměrnou částku pak zasíláme do 30 dnů od jeho vyplnění a odeslání.      

Protože koncepce výuky je připravená od září do června, žák se tudíž přihlašuje na celý školní rok, cena školného je taktéž vypočítaná a pevně daná na 10 měsíců. (Z toho důvodu se pak i  poměrná část vždy počítá pouze na celé měsíce, nikoliv na jednotlivé lekce). Školné se hradí ve dvou splátkách - pololetně. V případě nouze může rodič požádat o splátkový kalendář. Škola garantuje žákovi ve školním roce určitý celkový počet lekcí a to dle klíče: docházka 1x týdně=40 lekcí. Celkový počet je stanoven souhrnně za celý šk. rok, a to vzhledem ke všem prázdninám a státním svátkům, které nejsou rozprostřeny rovnoměrně do obou pololetí. Do celkového počtu se pak zahrnují i všechny mimořádné lekce, které se konají v rámci nácviku závěrečného představení a jsou pro všechny účinkující žáky povinné. Tyto taktéž nejsou rozprostřeny rovnoměrně, ale konají se pouze ve druhém pololetí. Informace o termínech těchto lekcí jsou na webových stránkách uvedeny zde vždy již v srpnu, před započetím nového šk. roku, tak, aby s nimi rodiče již předem počítali při tvorbě jarních víkendových rodinných programů. 

Pokud by z nějakého důvodu vzniklého výhradně na straně školy, nikoliv na základě přírodní katastrofy, pandemie, či nařízení vyšší moci, nebyl garantovaný počet lekcí dodržen a škola by žákovi nenabídla náhradu v jiném termínu, vrátí škola žákovi po ukončení daného šk. roku poměrnou částku za všechny neuskutečněné lekce. Pokud bude celkový počet lekcí naopak překročen, doúčtuje škola žákovi rovněž poměrnou část školného. V obou případech se lekce účtují jednotlivě a termín splatnosti je vždy 15 dnů od vystavení vyúčtování. Náhradu za lekce nevyužité žákem (a to z jakýchkoliv důvodů) škola neposkytuje.

Celková cena výuky se hradí ve dvou splátkách:  

1. pololetí: do   30. září 

2. pololetí : do 31. ledna 

Volitelná část výuky, na kterou se žák přihlásí až v průběhu školního roku, se hradí v termínu do 15 dnů od vyplnění přihlášky, poměrnou částkou.   

V případě potřeby je možné požádat o splátkový kalendář - vyplňte formulář zde.    

Úhrada pouze jednotlivých lekcí je možná jen v případě individuálních lekcí - ceny viz. níže.  Výuka se v tomto případě platí vždy již před započetím lekce. 

Přesná cena školného pro ten který konkrétní ročník je vždy uvedena v přihlášce do daného ročníku - přihlášky zde.   

Níže uvádíme ORIENTAČNÍ PŘEHLED dle kterého je pak tvořená konečná celková cena výuky.

Délka a počet lekcí týdně / cena výuky za jednu lekci:

Skupinové lekce - 60 min:  

Základní výuka:   1x týdně  200,-Kč/lekce

                              2x týdně  150,-Kč/lekce

Volitelná výuka / repertoár, lidový, moderní tanec:  100,-Kč/lekce 

Skupinové lekce - 90 min: 

Základní výuka:   1x týdně  250,-Kč/lekce

                          2-4x týdně  200,-Kč/lekce    

                              5x týdně  150,-Kč/lekce

Volitelná výuka / repertoár, lidový, moderní tanec:  100,-Kč/lekce

---------------

Individuální lekce a příprava na soutěže (tzn. zkoušky mimo běžnou výuku) - cena za 60 min: 

1 žák/600,-Kč  * 2 žáci/350,-Kč  * 3 žáci/250,-Kč  * 4 žáci/200,-Kč  * 5 žáků/150,-Kč

Skupinová soutěžní příprava - 6 a více žáků:  100,-Kč/ 1 žák/ 60 min

Pokud chce žák reprezentovat BŠT na soutěži, podmínkou je absolvování mimořádných (soutěžních) tréninků v celkové délce minimálně 10 hodin na danou choreografii.